Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op Badminton Vereniging Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als Badminton Vereniging Amsterdam (bij verkorting BVA). BVA is bereikbaar via info@bva-badminton.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-05-2018.

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website, of je bij ons aanmeldt dan registreren wij persoonsgegevens van jou. Wij zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees jij hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Dit zijn onder meer jouw naam en contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens en bankgegevens.
Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
BVA is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat BVA de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat BVA verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving.

Waarvoorgebruiken wij jouw persoonsgegevens?
BVA verzamelt en gebruikt de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:
verwerking in onze ledenadministraties;
om je aan te melden als lid van Badminton Nederland (de nationale badmintonbond);
om contact met (potentiële) leden te kunnen opnemen;
het versturen van de jaarlijkse factuur.

Verder gebruiken wij jouw persoonsgegevens om je te informeren over relevante gebeurtenissen en/of badminton activiteiten. Hierbij houden wij rekening met jouw voorkeuren. Indien je geen prijs meer stelt op informatie van BVA, dan biedt BVA jou altijd de gelegenheid om je hiervan uit te laten schrijven. 

Waarom mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?
Volgens de wetgeving mag BVA alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. BVA hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
na verkregen toestemming van betrokkenen;in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving).

Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan;
het verzorgen en verbeteren van de website.

Website
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website eventueel te optimaliseren. Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
BVA bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.
Als iemand zich afmeldt als lid van BVA bewaren we de gegevens tot het einde van het volgende seizoen. Dit is in principe maximaal tot 2 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap. Dit in verband met de inning van eventuele achterstallige contributie en boetes. Na dit moment worden de gegevens geanonimiseerd (naam, adres, tel, e-mail weg, van geboortedatum alleen maand en jaar bewaren) zodat we wel een overzicht blijven houden van de ontwikkeling van de ledenaantallen. Gegevens van wanbetalers en leden van wie het bestuur het lidmaatschap heeft opgezegd bewaren we 10 jaar.

Welke gegevens verzamelen we over leden?
We verzamelen alleen gegevens die we nodig hebben voor het uitvoeren van onze taken. Dat zijn in ieder geval de naam, het huisadres, het mailadres, het telefoonnummer, het geslacht, een pasfoto, de geboortedatum en de aanmelddatum. Van junior leden verzamelen we ook de contactgegevens van beide ouders.
De penningmeester verzamelt daarnaast gegevens die van belang zijn voor het innen van de contributie. De competitieleider verzamelt gegevens die van belang zijn voor het samenstellen van teams en het goed laten verlopen van de competitie.

Hoe bewaren we de gegevens?
De gegevens worden opgeslagen in een met autorisatie beveiligde data omgeving (dropbox) en in een mailinglijst (Vevida).

Wie hebben toegang tot die gegevens?
Alle bestuursleden hebben toegang tot deze gegevens. Daarnaast delen we de relevante gegevens met Badminton Nederland. Vrijwilligers ontvangen alleen jouw gegevens als dat noodzakelijk is voor hun vrijwilligerswerk.

Verwerkingsregister

DoelLedenadministratie
Beheerd doorSecretaris BVA
BetrokkenenLeden van BVA, ouder(s) van jeugdleden
Persoonsgegevens* NAW
* Geslacht
* Aanmelddatum
* Geboortedatum
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Foto’s van activiteiten, toernooien, mede gebruikt om de club te promoten
* Gegevens m.b.t. contributie betaling
* Telefoonnummer en e-mailadres van in principe beide ouders van jeugdleden
BewaartermijnTot twee jaar na einde lidmaatschap tenzij er een wettelijke verplichting is gegevens langer te bewaren. Gegevens van wanbetalers en leden waarvan het lidmaatschap door het bestuur is opgezegd bewaren we 10 jaar
Betrokken systemen* Aanmeldsysteem Badminton Nederland
* Beveiligde data omgeving (Dropbox)
Mailmanager (Vevida mailinglist)

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Bij het aanmelden als lid bij BVA wordt van jou een aantal persoonsgegevens gevraagd.  Uiteraard wordt ervan uitgegaan dat het nieuwe lid deze informatie naar waarheid heeft ingevuld. Daarnaast heeft elk lid de plicht bij wijzigingen in haar/zijn gegevens de ledenadministratie hiervan op de hoogte te brengen.

Wat zijn jouwprivacy rechten?
Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van jouw gegevens. Ten slotte kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens.Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kun je deze te allen tijde intrekken.

Je kunt jouw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: info@bva-badminton.nl. Je ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wil je meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens? Kijk op wetten.overheid.nl. 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring voor de laatste versie van ons privacy beleid.

Vragen?
Als je nog vragen hebt over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via info@bva-badminton.nl.